ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

(คณะวิศวกรรมศาสตร์) ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (แบบเป็นรอบ)

01 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉพาะภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

และวิศวกรรมอุตสาหการ
(สัมภาษณ์แบบเป็นรอบ)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี