ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)

01 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ตลอดปี)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด
และสามารถสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 - 30 พฤศจิกายน 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)
ขั้นตอนการสมัครบัณฑิต.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
แผนการรับนักศึกษา
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
0.00 B
ข้อมูลค่ายืนยันสิทธิ์
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
0.00 B
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
ปฏิทินกำหนดการ คณะศิลปศาสตร์
0.00 B
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ สำหรับทุกคณะ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี