ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร และกำหนดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 ตลอดปี

01 มี.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
ระดับบัณฑิตศึกษา

ปีการศึกษาที่ 1/2560 ตลอดปีการศึกษา

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯกำหนด และเปิดรับสมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก
 
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
93.93 kB
คณะวิศวกรรมศาสตร์
 
คณะวิทยาศาสตร์
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
 
คณะศิลปศาสตร์
 
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
 
บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 
ขั้นตอนและกำหนดการ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี