ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2560

31 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2560
Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship Academic Year 2/2017

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา รอบที่ 1 วันที่ 30 สิงหาคม - 1 ตุลาคม 2560
รอบที่ 2 วันที่ 2 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2560
(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2561)

ขั้นตอนการสมัครทุนเพชร.png

สอบ-kmutt-test-pr.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศการรับสมัครนักศึกษา
 
Announcement
 
ปฏิทินกำหนดการรับนักศึกษา
0.00 B
Admission Calendar
0.00 B
สมัครเข้าศึกษา
 
Apply Online
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ฉบับ
 
Letter of Recommendation for Graduate Program Applications at KMUTT 2 papers
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ
 
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ (คลัสเตอร์)
 
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (Cluster)
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
สมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี