กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)

09 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
ภาคการศึกษาที่ 2/2561

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
(เฉพาะผู้สมัครเข้าศึกษาใหม่เท่านั้น)


รอบที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ปิดรับสมัครวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 10 กันยายน 2561
ปิดรับสมัครวันที่ 2 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 11.00 น.


หมายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี