กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

23 พ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เปิดรับสมัครผู้เข้าสอบ
Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)
ภาคการศึกษาที่ 1/2562

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ที่ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษ
หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษแต่ยังไม่เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด 
และต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษปรับพื้นฐาน
รายวิชา LNG 550 , LNG 600 (สำหรับหลักสูตรภาษาไทย)
และ LNG 601 (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562
ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562
ถึง วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2562

รอบที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562
ถึง วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 (** รับจำนวนจำกัด **)
สอบวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562

หมายเหตุ:
1. ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ใช้ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL iBT หรือสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษกับคณะศิลปศาสตร์เท่านั้น
2. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
และทักษะวิศวกรรมอาหารทุกคน ต้องเรียนวิชา LNG 601

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี