ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต] ประกาศรับสมัครนักศึกษาโครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก 2/2561

09 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, คณะศิลปศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
โครงการทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 2/2561
Petchra Pra Jom Klao Research Scholarship Academic Year 2/2018
โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา
รอบที่ 1 วันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561
รอบที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2561

(เริ่มการศึกษาเดือนมกราคม 2562)

ขั้นตอนการสมัครทุนเพชร-term2.png

สอบ-kmutt-PEPT.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับสมัครนักศึกษา (ฉบับภาษาไทย)
0.00 B
Announcement (English Version)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร (สำหรับนักศึกษาไทย)
0.00 B
Admission Calendar (For Foreign Students)
0.00 B
สมัครเข้าศึกษา (สำหรับนักศึกษาไทย)
 
Apply Online (For Foreign Students)
 
หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน
 
Letter of Recommendation for Graduate Program Applications at KMUTT 2 person
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ
 
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship
 
หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาสำหรับทุนเพชรพระจอมเกล้าฯ (คลัสเตอร์)
 
Letter of Acceptance For Petchra Pra Jom Klao Ph.D. Research Scholarship (Cluster)
 
สมัครสอบ KMUTT Postgraduate English Proficiency Test (KMUTT – PEPT)
 
เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
0.00 B
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
เว็บไซต์ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต
 
บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
 
List of Advisors
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี