ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 1/2560 โครงการรับตรงรอบที่ 1 (คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)

31 มี.ค. 2560 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ
และธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่  1– 30 เมษายน 2560

***หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
และไม่สามารถขอเงินคืนภายหลังได้*** 


**กรุณาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แจ้งในใบชำระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์**

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
58.12 kB
ค่าใช้จ่ายหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี