ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

[คณะวิศวกรรมศาสตร์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา โครงการรับตรงตลอดปี 1/2560 (รอบ 2)

30 มิ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์

[ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ]

ประจำภาคการศึกษา 1/2560 (รอบ 2)


ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามประกาศรายชื่อ ต้องสั่งพิมพ์ใบชำระเงิน
ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา แล้วนำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงเทพ 
และธนาคารกรุงไทย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2560

*หากไม่ดำเนินการตามกำหนดจะถือว่าผู้สมัครสละสิทธิ์การเข้าศึกษา*

**กรุณาชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่แจ้งในใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
43.83 kB
ดาวน์โหลดใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี