ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร English Proficiency Test (KMUTT Test)

02 ส.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
คณะศิลปศาสตร์
ดำเนินการจัดสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ
รายวิชา LNG 550 / LNG 600 / LNG 601 (เฉพาะสาขาวิชา) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร 17 กรกฎาคม 2560
ปิดรับสมัคร 27 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.

รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร 16 ตุลาคม 2560
ปิดรับสมัคร 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น.
สอบวันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 - 11.00 น.


หมายเหตุ: ยกเว้นผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษาเท่านั้น

สอบ-kmutt-test-pr.png
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2/2560 ตลอดปี
 
สมัครสอบ English Proficiency Test (KMUTT Test)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี