ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 1/2560 ตลอดปี (รอบเดือนกรกฎาคม)

12 ก.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตลอดปี 
รอบเดือน กรกฎาคม


ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1. เข้าสอบสัมภาษณ์โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนตามวันเวลาที่กำหนด
2. ผู้ที่ยังยื่นเอกสารไม่ครบ เช่น สำเนา Transcript, หนังสือรับรองจำนวน 2 ท่าน (บศ.2) ให้เขียนเลขที่ใบสมัคร และทำการยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ ในวันสอบสัมภาษณ์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
41.46 kB
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
36.50 kB
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
32.59 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี