ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

[คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIT)] ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 1/2561 (รอบเดือนกุมภาพันธ์)

09 ธ.ค. 2560 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
โครงการคัดเลือกตรง ระดับปริญญาเอก (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 1/2561
(รอบเดือนกุมภาพันธ์)

โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตร/มหาวิทยาลัยฯ กำหนด 
และสามารถสมัครเข้าศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2560 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
(เริ่มการศึกษาเดือนสิงหาคม 2561)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สมัครเข้าศึกษาต่อ
 
เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร
 
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
หลักสูตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี