ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TOUR KMUTT ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

03 ต.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ เข้าร่วมโครงการ TOUR KMUTT ปีการศึกษา 2562
ในวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562

--------------------------------
กำหนดการ : 
  มจธ.บางมด
  – คณะวิศวกรรมศาสตร์
  – คณะวิทยาศาสตร์ 

  – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  – คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
  – สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

  มจธ.บางขุนเทียน  
  – คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ
  – โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย


**หมายเหตุ:

1. นักเรียนที่สมัคร คณะสถาปัตย์ฯ และโครงการร่วมฯ ที่เดินทางโดยรถรับ - ส่ง
สามารถขึ้นรถไมโครบัส หน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี ในเวลา 07.30 - 08.00 น. 
2. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียนแสดงตัวตนเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายชื่อคณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รายชื่อคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
0.00 B
รายชื่อคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
รายชื่อโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
รายชื่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
รายชื่อสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี