ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ TOUR KMUTT Ratchaburi ประจำปีการศึกษา 2561

05 ต.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ให้ยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 
(**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ**)
--------------------------------

>>Click : แบบฟอร์มยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ <<

--------------------------------

**หมายเหตุ:
1. นักเรียนที่เดินทางโดยรถของมหาวิทยาลัยฯ ให้มาลงทะเบียนหน้า อาคารเรียนรวม 4 เวลา 07.00 - 07.30 น.  
2. โปรดแต่งกายด้วยชุดนักเรียน
3. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรนักเรียน สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 1
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2
0.00 B
กำหนดการโครงการ Tour KMUTT Ratchaburi ปีการศึกษา 2561
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี