ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

28 พ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต้องดำเนินการ ดังนี้
1.ผู้มีรายชื่อตามประกาศต้องเข้าไปยืนยันเลือก มจธ. ในระบบ ทปอ. 
ตั้งเเต่วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net
ทั้งนี้ ชื่อผู้ใช้งาน/รหัสผ่าน ใช้ข้อมูลที่นร.สมัครผ่านระบบ ทปอ.
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th
กำหนดการและสถานที่สอบ : https://goo.gl/b1F3WH
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าสอบคัดเลือกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

TCAS รอบที่ 4 รับสมัคร 12 - 16 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดียข้อมูล
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี