ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเฉพาะผู้ยืนยันเลือก มจธ. : รอบ 3 ครั้งที่ CH 3/1 ปีการศึกษา 2561

06 มิ.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

กำหนดการและสถานที่สอบ (ทุกพื้นที่การศึกษา สอบที่ "มจธ. กรุงเทพฯ")  : https://goo.gl/b1F3WH

เอกสารการสมัคร(ที่นำมาในวันสอบ) มีดังนี้
1. ใบสมัคร TCAS รอบที่ 3 พร้อมติดรูปถ่าย 
2. สำเนาผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน(ของผู้มีสิทธิ์สอบ)
4. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบเเห่งชาติ(เช่น ONET GATPAT หรือ สามัญ7วิชา)

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
คณะสถาปัตย์ฯ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี