ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

11 เม.ย. 2561 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันพุธที่ 11 - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว รวบรวมเอกสารการสมัครแล้วส่งไปที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ(ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง) ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. สําเนาบัตรประชาชน 
4. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ
5. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)

6. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร
7. Personal Statement of Motivation : 
-Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
-How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.

ยกเว้น* แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสาร
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี