ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1) ปีการศึกษา 2561

05 ม.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตามประกาศต้องกรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร แล Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันศุกร์ที่ 5 - วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาผลการเรียน 5 เทอม (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนการสมัครเข้าระบบรับสมัคร
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี