ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รอบที่ 1 โครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1) ปีการศึกษา 2562

07 ม.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน 
(หากไม่ดำเนินการตามขั้นตอนจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2561
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี