ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562

27 มิ.ย. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศรายชื่อ สำนักงานคัดเลือกฯ จะเเจ้งขั้นตอนการสมัครเเละรหัสผ่านเข้าสู่ระบบรับสมัคร ผ่านทาง SMS หรือ E-mail
**สมัครเเละชำระค่าสมัคร 350 บาท ภายใน วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 **
(หากเกินกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าสอบ)

เอกสารการสมัคร(นำไปในวันสอบ) มีดังนี้

1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาใบรายงานผลการทดสอบเเห่งชาติ (ถ้ามี)
6. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
7. สำเนาใบชำระค่าสมัคร

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (คณะวิทยาศาสตร์)
0.00 B
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาในระบบรับสมัคร online (มจธ.)
 
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี