ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 1/1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

26 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน

*กรณีมาส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษาเเละใบเสร็จชำระเงินด้วยตนเอง กรุณาส่งที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ คณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ฯ
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
มีสิทธิ์ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
0.00 B
แบบฟอร์มสัญญายืนยันการเข้าศึกษา
0.00 B
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารสัญญายืนยันการเข้าศึกษา
0.00 B
ประชาสัมพันธ์การจองหอพัก ปีการศึกษา 2561
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี