กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 5 รับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2562

30 พ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
โครงการที่เปิดรับ ดังนี้

1.โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2XgusIy


2.โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2Qx1ly8

3.โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2MeE05X

4.รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2YU5uzd

5.รอบที่ 5 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2562
Link : http://bit.ly/2JKXz3R
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี