กำหนดการรับสมัคร

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ : รอบที่ 4 แอดมิดชัน ปีการศึกษา 2562

06 พ.ค. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 4 แอดมิดชัน ปีการศึกษา 2562
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 9 - 19 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 4 แอดมิดชัน : http://mytcas.com/th/

หมายเหตุ : 
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
เช่น องค์ประกอบร้อยละของเกณฑ์การคัดเลือกที่อ้างอิงตามระบบ ทปอ./กลุ่มสาระการเรียนรู้ (1-10)
2. หากตรวจสอบเเล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การคัดเลือกเเละคุณสมบัติเฉพาะ รอบที่ 4 แอดมิดชัน
0.00 B
องค์ประกอบร้อยละ 1
0.00 B
องค์ประกอบร้อยละ 2
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี