กำหนดการรับสมัคร

เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ : รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562

22 เม.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ, หน่วยงานอื่นๆ
เกณฑ์การรับสมัครและคุณสมบัติพิเศษ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2562
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th
- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://mytcas.com/th/

หมายเหตุ :
1. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร
2. หากตรวจสอบเเล้วพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ

3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2562)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ 17 เม.ย. 62
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ณ 17 เม.ย. 62
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี ข้อมูล ณ 17 เม.ย. 62
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย ข้อมูล ณ 17 เม.ย. 62
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ข้อมูล ณ 29 มี.ค. 62
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ 29 มี.ค. 62
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ข้อมูล ณ 29 มี.ค. 62
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี