กำหนดการรับสมัคร

ระเบียบการและคุณสมบัติ/รายละเอียดและสถานที่สอบ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

22 พ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ระเบียบการเเละคุณสมบัติ / รายละเอียดและสถานที่สอบ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/
- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://tcas.cupt.net/

หมายเหตุ :
1. มหาวิทยาลัยฯเปลี่ยนเเปลงกำหนดการสอบคัดเลือก ให้เป็นไปตามปฏิทินของ ทปอ. 
2. กรุณาตรวจสอบข้อมูลตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร หากตรวจสอบพบว่าข้อมูลไม่เป็นความจริง จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
3. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดียข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO) ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
วิทยาลัยสหวิทยาการ ข้อมูล ณ 21 พ.ค. 61
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี