กำหนดการรับสมัคร

ระเบียบเเละคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561

12 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
ระเบียบการ/คุณสมบัติ เเละรายละเอียดการสอบ/สถานที่สอบ
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
- สมัครและชำระค่าสมัคร ผ่านระบบ ทปอ. ที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/
- ปฏิทินกำหนดการ(ทปอ.) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน : http://app.cupt.net/tcas/round3.php

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบและคุณสมบัติ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
0.00 B
รายละเอียดการสอบเเละสถานที่สอบ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
0.00 B
คุณสมบัติเฉพาะเบื้องต้น/วุฒิที่ใช้ในการสมัคร (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 61)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี