ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ทุกโครงการ) : รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561

13 มี.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ทุกโครงการ)รอบที่ 1/2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. โครงการรับนักเรียนจากมูลนิธิ สอวน. ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/UvDh33

2. โครงการรับนักศึกษาโดยใช้สิทธิ์บุตรบุคลากร ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/s66PEz

3. โครงการรับนักเรียนโครงการ วมว. ปีการศึกษา 2561

Link : https://goo.gl/XXrKaK

4. โครงการเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 1) ปีการศึกษา 2561

Link : https://goo.gl/CVohAb

5. โครงการรับนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาอันดับ 2) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/BJm6LQ

6. โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/dxrSWp

7.
 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา
 2561 (ครั้งท่ี่ 1) 

Link : https://goo.gl/mSjiXE


8. โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 2)
Link : https://goo.gl/F8g1Lr

9. โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/4NXbjE

10.
 โครงการค่ายปิโตรแคมป์ สู่แชมป์ปิโตร (ความร่วมมือมจธ. - ปตท.) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/XardCS

11. โครงการมจธ.ราชบุรี เเละ โครงการ Active Recruitment มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/QanfVk

12. 
 โครงการ Active Recruitment (จากโครงการ I am SCI) ปีการศึกษา 2561

Link : https://goo.gl/VZvLJk
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี