ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : โครงการมจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)

06 พ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศสอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 3
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ.กรุงเทพฯ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
0.00 B
เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้าร่วม Residential College Camp 60- ผ่านทางโรงเรียน
 
เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม RC Camp
 
เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครองในการเสนอชื่อนักเรียนเข้าร่วม RC Camp
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี