ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี ปีการศึกษา 2561

22 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

รอบที่ 1/2 โครงการรับนักศึกษา มจธ. ราชบุรี  ปีการศึกษา 2561

  •     รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561
  •     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) วันที่ 17 มกราคม 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารการสมัคร (ส่งภายใน 5 วันหลังจากการสมัคร) มีดังนี้
1. ใบสมัครค่าย RC Camp (เอกสารหมายเลข 1,2,3)
2. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน

**กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัครและปฏิทินรับสมัครด้านล่างให้ครบถ้วนก่อนการสมัคร**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัคร รอบที่ 1/2 มจธ.ราชบุรี ปี 2561
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ รอบที่ 1/2 มจธ.ราชบุรี ปี 2561
0.00 B
เอกสารหมายเลข 1 ใบสมัครเข้าร่วม Residential College Camp 2561
0.00 B
เอกสารหมายเลข 2 แบบแสดงความคิดเห็นของอาจารย์
0.00 B
เอกสารหมายเลข 3 แบบแสดงความคิดเห็นของผู้ปกครอง
0.00 B
ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร มจธ.ราชบุรี
0.00 B
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
0.00 B
เข้าสู่ระบบรับสมัคร(กรุณาอ่านขั้นตอนการสมัครก่อนการสมัคร)
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี