ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561

11 เม.ย. 2561 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันพุธที่ 11 - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

สอบคัดเลือก : วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561
เวลารายงานตัวก่อนเข้าสอบ : 8.30 น.
สถานที่สอบ : CB30801 อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 8
เวลาสอบคัดเลือก : 9.00 น.

เอกสารการสมัคร
มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. เอกสารรับรองการประกอบธุรกิจด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์ จากองค์กรภาครัฐหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องทางด้านการพิมพ์หรือด้านบรรจุภัณฑ์
6. เอกสารรับรองและหลักฐานแสดงการเป็นทายาท (บุตรหรือหลาน) อย่างแท้จริง ของผู้สมัครกับเจ้าของธุรกิจการพิมพ์หรือธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ซึ่งมีชื่ออยู่ในเอกสารรับรองการประกอบธุรกิจนั้นๆ

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเเละขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี