ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 5 โครงการรับนักศึกษาหลักสูตรเฉพาะบุคคล (Individual Based Program - IBP) ครั้งที่ 3

08 มิ.ย. 2562 | วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ  ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
สถานที่เเละเวลาสอบ : ตามเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเเละขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
วิทยาลัยสหวิทยาการ
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี