ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 5 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 3) ปีการศึกษา 2562

08 มิ.ย. 2562 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันเสาร์ที่ 8 - วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ

  เอกสารการสมัคร มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 6 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. แฟ้มสะสมผลงาน
  5. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  เอกสารการมัคร (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ) มีดังนี้
  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 6 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  5. Personal Statement of Motivation : 
  - Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
  6. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

  7. 
  ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  หลังจากชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้วจึงรวบรวมเอกสารการสมัครส่งภายในวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 (ที่อยู่ตามเอกสารด้านล่าง)
  ยกเว้น* 
  แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work) ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์


  สอบคัดเลือก :
  1.วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562
  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  -----
  2.วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
  - คณะวิศวกรรมศาสตร์
  - คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

  มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  คณวิศวกรรมศาสตร์
  0.00 B
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  0.00 B
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  0.00 B
  ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
  0.00 B
  รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
   
  ที่อยู่สำหรับจัดส่งเอกสารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  0.00 B
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี