ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561

09 มี.ค. 2561 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 
กรุณาตรวจสอบวัน 
เวลาเเละสถานที่สอบให้ครบถ้วน

* สาขาวิชาขอยกเลิกกำหนดการสอบวันที่ 16 มีนาคม 2561
เเละดำเนินการจัดสอบในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ตามประกาศรายชื่อ เท่านั้น !
 
เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. หนังสือรับรองจากโรงเรียนสำหรับนักเรียนโครงการ วมว. 
3. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน
6. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 ที่ admission.kmutt.ac.th
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร 2561
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี