ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(ลำดับสำรอง) : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (เฉพาะโครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย) รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2560

18 เม.ย. 2560 | โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ Download ใบชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารไทยพาณิชย์

** ภายในวันที่ 18 - 23 เมษายน (หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษา)

หลังจากชำระค่ายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยเเล้ว รวบรวมใบเสร็จรับเงิน(ฉบับสำเนา)และเอกสารสัญญายืนยันเข้าศึกษา ส่งมาที่มหาวิทยาลัยฯ

** ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560

-----------------------------------------

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร (กรณีส่งทางไปรษณีย์)

สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
-----------------------------------------

หมายเหตุ* 

1.ค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา(โครงการร่วมฯ) คือ ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และค่าหน่วยกิต จำนวน 15 หน่วยกิต 

2.ค่ายืนยันสิทธิ์ระดับปริญญาตรี : https://goo.gl/sfmCK5 (ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
สาขาวิชามีเดียอาตส์
59.52 kB
สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์
58.39 kB
ลิ้งค์พิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
 
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
324.03 kB
ช่องทางชำระเงิน
727.83 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี