ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2562

26 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สอบคัดเลือก : ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

เอกสารการสมัครนำมาวันสอบ
 
(เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป

2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  เอกสารการสมัคร (กรณียังไม่ได้ส่งให้นำไปในวันสอบ) 
  (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ)
   มีดังนี้

  1. ใบสมัคร (พิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร) ติดรูปถ่ายขนาด 1-1.5 นิ้ว 1 รูป
  2. สําเนาผลการเรียน 5 เทอม 
  3. สําเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 
  4. สำเนาใบแสดงผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL/IELTS/CU-TEP/RMIT)
  5. Personal Statement of Motivation : 
  - Why you decide to apply for the program? and Why you choose SoA+D, or KMUTT?
  - How the study can accommodate your future career plan or other things you would like to achieve after graduation.
  6. จดหมายแนะนําตัวจากอาจารย์ 2 ฉบับ

  7. แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio of Art and Design work)
  8. ใบเสร็จชําระเงินค่าสมัคร

  มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ที่ htpp://admission.kmutt.ac.th
  เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  0.00 B
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
  0.00 B
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ
  0.00 B
  คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี