ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ชำระค่าสมัครเรียบร้อยเเล้ว) : รอบที่ 5 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม (ครั้งที่ 2) ปีการศึกษา 2562

10 มิ.ย. 2562 | คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เอกสารการสมัครนำมาวันสอบ มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

สอบคัดเลือก :
1.วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562
- สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
-----
2.วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562
- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
- คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเเละขั้นตอนการดำเนินการเพิ่มเติม ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
0.00 B
รายละเอียดค่าบำรุงการศึกษาเเละค่าหน่วยกิต
 
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี