ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สำหรับผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) ปีการศึกษา 2560

11 พ.ค. 2560 | สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(สำหรับผู้ชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว) : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) ปีการศึกษา 2560

เอกสารการสมัคร(กรณีมีสิทธิ์สอบ) มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาใบชำระค่าสมัคร
7. สำเนาหนังสือรับรองผลสอบ (GAT/PAT)

**สอบคัดเลือกวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ชำระค่าสมัครสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
113.81 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี