ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2562

27 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - วันที่ 2 มกราคม 2562 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) 

** กำหนดการ เวลา เเละสถานที่สอบ(รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : https://goo.gl/GmfrMz

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านผู้นำ
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรม
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านกีฬา
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
กำหนดการเเละเวลาสถานที่สอบ - รวมทุกคณะ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี