ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รอบที่ 1 สัมภาษณ์กับภาควิชา) : โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2561

10 พ.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ภายในวันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2560 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ) 

สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1(สัมภาษณ์กับภาควิชา)
: วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

หมายเหตุ :
1.สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
ขอเปลี่ยนสถานที่สอบ ชั้น 4 ห้อง FB401 อาคารสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 
เวลา 08.30 เป็นต้นไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านวิชาการดีเด่น
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านศิลปวัฒนธรรม
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านผู้นำ
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรม
0.00 B
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 - ด้านกีฬา
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงิน
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี