ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบฯ ปีการศึกษา 2561

10 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

สอบข้อเขียน : วันพุธที่ 11 เมษายน 2561
สถานที่สอบข้อเขียน : CB40609 (อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 6)

เอกสารการสมัคร
มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียนระดับ ปวส.
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
5. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ใน วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(ชำระค่าสมัครเเล้ว)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี