ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(เฉพาะผู้ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2561

12 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สอบคัดเลือก : วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 
กรุณาตรวจสอบวัน 
เวลาเเละสถานที่สอบให้ครบถ้วน

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

6. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th
ยกเว้น* โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
โครงการร่วมฯ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
สถานที่สอบคัดเลือก(รวมทุกคณะ)
0.00 B
กำหนดการสอบ(เฉพาะโครงการร่วมฯ)
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี