ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2561

12 เม.ย. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศ ให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 12 - วันอังคารที่ 18 เมษายน 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้
1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบรายงานผลการสอบ (GAT/PAT)
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

6. ใบเสร็จชำระเงินค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
โครงการร่วมฯ
0.00 B
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
ปฏิทินกำหนดการ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี