ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม) ปีการศึกษา 2560

27 เม.ย. 2560 | สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร)ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

** คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง หลังจากปิดระบบรับสมัคร **

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาใบชำระค่าสมัคร
7. สำเนาหนังสือรับรองผลสอบ (GAT/PAT)
 

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

regis-botton

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์-gatpat-FIBO-60
283.48 kB
ประกาศมหาวิทยาลัยฯ
110.64 kB
ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร FIBO
69.75 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี