ประกาศรับสมัคร / ปฏิทินกำหนดการ

ประกาศรับสมัคร : โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT (คณะวิศวกรรมศาสตร์) ปีการศึกษา 2560

11 เม.ย. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร ตั้งเเต่วันนี้ ถึง วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร รอบที่ 1)ในวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ admission.kmutt.ac.th

** คะแนนสอบวิชา GAT/PAT ผู้สมัครไม่ต้องกรอกคะแนน มหาวิทยาลัยฯ จะดึงคะแนนจากฐานข้อมูลเอง หลังจากปิดระบบรับสมัคร **

หมายเหตุ : เอกสารการสมัครทุกอย่างไม่ต้องอัพโหลดเข้าไปในระบบรับสมัคร เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รวบรวมเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนแล้วนำมาในวันที่สอบสัมภาษณ์ (กรณีมีสิทธิ์สอบ)

เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)

2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 6 ภาคการศึกษา

3. สำเนาบัตรประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)

*กรุณาอ่านรายละเอียด เกณฑ์การรับสมัคร ปฏิทินกำหนดการก่อนการสมัคร*

regis-botton

 **นักเรียน 1 คน สามารถสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนสาขาวิชา 
ต้องยกเลิกใบสมัครเดิมแล้วถึงจะสมัครสาขาวิชาใหม่ได้**

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การรับสมัคร gatpat วิศวกรรมศาสตร์
143.13 kB
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ข้อมูล ณ ตุลาคม 2560
278.63 kB
ลิ้งค์ตรวจสอบสถานะการสมัคร
 
ปฏิทินคัดเลือกตรง gatpat วิศวฯ
74.17 kB
ประกาศรับสมัคร gatpat วิศวฯ
110.23 kB
สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี