ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(เฉพาะผู้ที่ชำระค่าสมัครเเล้ว) : รอบที่ 1 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี ปีการศึกษา 2562

26 ธ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562

เอกสารการสมัครนำมาในวันสอบ มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา (ปพ.1)
3. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
4. แฟ้มสะสมผลงาน
5. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่ htpp://admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเเละเทคโนโลยี
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์เเละเทคโนโลยีมีเดีย
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
สถานที่สอบคัดเลือก - ทุกคณะ
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี