กำหนดการรับสมัคร

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ และสถานที่จัดสอบ การทดสอบรายวิชาพื้นฐานและสอบเทียบโอนความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

10 ก.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม, วิทยาลัยสหวิทยาการ
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1-3
เเละผู้มีสิทธิ์สอบในรอบที่ 4 ดำเนินการ ดังนี้
(หมายเหตุ* รอบที่ 4 ดำเนินการตามกิจกรรมมหาวิทยาลัยฯ ทุกขั้นตอน
ยกเว้นเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ)


1. ตรวจสอบกิจกรรมสำหรับนศ. ปี 2561
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายวิชาพื้นฐานฯ 
3. รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.eds.kmutt.ac.th/undergraduate
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี