ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน / สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก(มีสิทธิ์ชำระค่าสมัคร) : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2561

11 เม.ย. 2561 | คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้มีสิทธิ์สอบตามประกาศให้ Download ใบชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท) แล้วนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงเทพ ระหว่าง วันพุธที่ 11 - วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบ)


เอกสารการสมัคร มีดังนี้

1. ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ใบสมัครพิมพ์ออกจากระบบรับสมัคร)
2. สำเนาระเบียนผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. แฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)
6. ใบเสร็จชำระค่าสมัคร

มหาวิทยาลัยฯประกาศรายชื่อผู้ที่ชำระเงินค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว พร้อมเวลาเเละสถานที่สอบ ในวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ที่เว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO)
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี