ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2561

14 พ.ค. 2561 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน

ส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/ใบเสร็จชำระเงิน :
*กรณีส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*กรณีส่งด้วยตนเอง ส่งที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ทำสัญญายืนยัน
0.00 B
ที่อยู่จัดส่งเอกสารสัญญายืนยัน
0.00 B
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี