ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. (ทุกโครงการ) : รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561

14 พ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ.
รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ปี ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/4MyAjv

2. รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/3PRFnd

3. รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษา (รับนักเรียนทุกเขต* ยกเว้นเขต 1 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/hwr7e1

4. รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงกลุ่ม ปวช. ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/scWHac

5. รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเเละนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/UnNU9j

6. รอบที่ 2 โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/mxLxox

7. รอบที่ 2 โครงการทายาทธุรกิจการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/4MyAjv

8. รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2561 
Link : https://goo.gl/WRZh4S

9. รอบที่ 2 
โครงการ Active Recruitment (รับนักศึกษาที่มีความสามารถทางทักษะวิชาชีพ) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/9XvAaE

10. รอบที่ 2 โครงการรับนักศึกษากรณีพิเศษ (กลับเข้าศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/yRoqTB

11. รอบที่ 2 โครงการ มจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทใช้คะเเนน GAT/PAT)
Link : https://goo.gl/2uR5QT

12. รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรง มจธ. รักษาธรรม เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/KJBzBu

13. รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (มจธ.ราชบุรี) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/Hr7nBk

14. รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (ทุนธรรมรักษา) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/6bv8JR


15. รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment (สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี) ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/oekSEJ

16. รอบที่ 2 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2561
Link : https://goo.gl/jCuvHF

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี