ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. รอบที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561

26 ธ.ค. 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ.
รอบที่ 1/1 ปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. โครงการ 2B-KMUTT 
Link : https://goo.gl/gxs2YN

2. โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า 
Link : https://goo.gl/6FStgW

3. โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี 
Link : https://goo.gl/8AtYYz

4. โครงการ Direct Admission (เฉพาะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ) ครั้งที่ 1 
Link : https://goo.gl/9GEsgA

5. โครงการ Active Recruitment 
Link : https://goo.gl/7PzuDm

6. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน (สวทช.) 
Link : https://goo.gl/C5xhP4

7. โครงการมจธ.ราชบุรี ปีการศึกษา 2561 (ประเภทผ่านทางโรงเรียน)
 
Link : https://goo.gl/7yYBTv

คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี