ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : รอบที่ 2 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้คะแนน GAT/PAT เพื่อผู้เรียนดี มีคุณธรรม (รับนักเรียนเขต* 1,3,4,5,9 และกรุงเทพฯ) ปีการศึกษา 2561

14 พ.ค. 2561 | คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี, โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ผู้ที่ต้องชำระค่ายืนยันสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ใส่รหัสยืนยันเลือก มจธ. เท่านั้น ต้องดำเนินการตามเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร/ค่ายืนยันสิทธิ์ สัญญายืนยันการเข้าศึกษาและข้อมูลอื่นๆด้านล่างให้ครบถ้วน

ส่งสัญญายืนยันการเข้าศึกษา/ใบเสร็จชำระเงิน :
*กรณีส่งทางไปรษณีย์ ที่อยู่ตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง
*กรณีส่งด้วยตนเอง ส่งที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา อาคารจอดรถ 14 ชั้น ชั้น 6B 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
0.00 B
คณะวิทยาศาสตร์
0.00 B
คณะครุศาสตร์ฯ
0.00 B
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)
0.00 B
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรฯ
0.00 B
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม(FIBO)
0.00 B
สัญญายืนยันการเข้าศึกษา
0.00 B
ที่อยู่จัดส่งเอกสารสัญญายืนยัน
0.00 B
ค่ายืนยันสิทธิ์/ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
0.00 B
ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์
0.00 B
คำสงวนสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ 2559 สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี